Algemene voorwaarden InterMission                                                                               )HOME(

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van InterMission te Rosmalen, gedaan aan c.q. aangegaan met de opdrachtgever of de deelnemer betreffende Trainingen. Deze algemene voorwaarden vormen een integrerend onderdeel met de door InterMission gedane aanbiedingen en/of de overeenkomsten die InterMission is aangegaan.
2. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
3. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt :
“InterMission”: de gebruiker van deze voor- waarden;
“de opdrachtgever”: degene met wie InterMission uitsluitend een overeenkomst sluit en/of aan wie InterMission een aanbod doet;
“de deelnemer”: degene die een training of cursus volgt of zou volgen en waarvoor InterMission met de opdrachtgever c.q. de deelnemer zelf een overeenkomst afsluit;
4. “de overeenkomst”: de overeenkomst van opdracht tussen InterMission en de opdrachtgever c.q. deelnemer.
Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Het uitbrengen van een offerte en het aanbrengen van wijzigingen in een eerste uitgebrachte offerte zijn vrijblijvend en kosteloos.
2. Alle door InterMission verrichte overige werkzaamheden en gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het voeren van vervolggesprekken, overleg en intakegesprekken, de voorbereidingstijd en het aanbrengen van verdere wijzigingen in een reeds gewijzigde offerte, worden bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht overeenkomstig de door InterMission gehanteerde tarieven. Bemiddelingsgesprekken worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door InterMission gehanteerde dagdeeltarief.
Artikel 3. OVEREENKOMST
1. De overeenkomst tussen InterMission en de opdrachtgever c.q. deelnemer komt tot stand door ontvangst door InterMission van de door de opdrachtgever c.q. deelnemer ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging of inschrijvingsformulier of door mondelinge of schriftelijke bevestiging door InterMission aan de opdrachtgever van diens mondeling verstrekte opdracht of door ontvangst door InterMission van het door de opdrachtgever c.q. deelnemer op de website van InterMission ingevulde en per e-mail verzonden inschrijfformulier.
Artikel 4. PRIJZEN
1. De door InterMission genoemde prijzen zijn exclusief 19% B.T.W.
2. InterMission is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks met ingang van 1 januari te verhogen.
Artikel 5. PROGRAMMAWIJZIGING / UITSLUITING
1. Het programma van de training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de deelnemer. InterMission behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in overleg met de opdrachtgever en/of de deelnemer wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit naar het oordeel van InterMission het leerrendement van de training ten goede komt. Kosten voor overleg over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door InterMission gehanteerde dagdeeltarief.
2. InterMission behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deelname van een deelnemer aan de training of een gedeelte daarvan te weigeren, indien naar het oordeel van InterMission de deelname van de deelnemer aan de training of een gedeelte daarvan zou kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. Kosten voor overleg over uitsluiting van deelname worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door InterMission gehanteerde dagdeeltarief.
3. In het geval dat tussen InterMission en de opdrachtgever en/of de deelnemer een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over het ongewijzigd uitvoeren van de overeenkomst of uitsluiting van deelname aan de training of een gedeelte daarvan, zijn zowel de opdrachtgever als InterMission gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat InterMission aansprakelijk is voor enigerlei schade. De door InterMission verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tot het moment van beëindiging van de overeenkomst waaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten voor overleg over wijzigingen en/of beëindiging van de overeenkomst, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen prijzen en voor het overige naar rato van het door InterMission gehanteerde dagdeeltarief.
Artikel 6. TELEFONISCH CONSULT
1. In het geval dat de opdrachtgever c.q. deelnemer InterMission telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonische consult bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht naar rato van het door InterMission gehanteerde tarief voor individuele coaching.
Artikel 7. RAPPORTAGE EN EVALUATIE
1. InterMission is aan de opdrachtgever verantwoording verschuldigd over de resultaten van de training. De wijze waarop aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd, evenals de inhoud van de rapportage, wordt door InterMission bepaald in overleg met de deelnemer. Aan de opdrachtgever of aan derden worden door InterMission geen mededelingen gedaan buiten medeweten van de deelnemer. De kosten van het uitbrengen van de schriftelijke rapportage worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de door InterMission gehanteerde tarievenlijst.
 2. In opdracht van de opdrachtgever, op advies van InterMission of op verzoek van de deelnemer kan aan het einde van de training een evaluerend gesprek plaatsvinden. De kosten van het evaluerende gesprek worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door InterMission gehanteerde dagdeeltarief.
Artikel 8. LOCATIE
1. De training vindt voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats in de door InterMission te bepalen locatie.
2. Op verzoek van de opdrachtgever of de deelnemer kan in overleg met InterMission gekozen worden voor een andere geschikte ruimte om de training te laten plaatsvinden. De opdrachtgever draagt in dat geval de zorg en de kosten voor een, naar het oordeel van InterMission, geschikte trainingsruimte.
3. Alle reis- en verblijfkosten van de training van zowel de deelnemer als InterMission zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 9. ANNULERING, WIJZIGING, ABSENTIE
1. InterMission heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan met opgave van redenen te annuleren, zonder dat InterMission aansprakelijk is voor enigerlei schade, in welk geval de opdrachtgever c.q. de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het aan InterMission betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.
 2. InterMission behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geplande lesdagen en -tijden en locatie/accommodatie van een cursus of training zonder opgave van redenen te wijzigen, zonder dat InterMission aansprakelijk is voor enigerlei schade. De reeds betaalde les- en cursusgelden worden hiertoe gereserveerd.
3. Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst beslissend is voor het bepalen van de annulering.
4. Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q. deelnemer wordt geannuleerd,
a. worden de kosten van de training volledig bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht wanneer de annulering 21 kalenderdagen of minder voor de aanvang van de training of cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt;
b. worden de kosten van de training voor 50% bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening gebracht wanneer de annulering meer dan 21 kalenderdagen maar minder dan 31 kalenderdagen voor de aanvang van de training of cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt;
c. worden enkel de administratiekosten, te weten 15% van de cursusgelden met een minimum van € 50,00 per persoon, in rekening gebracht bij de opdrachtgever c.q. deelnemer wanneer de annulering 31 kalenderdagen of meer voor de aanvang van de training of cursus, waarvoor ingeschreven is, plaatsvindt;
5. Indien tijdens de duur van de training of cursus de deelnemer om dwingende redenen absent is, of tot annulering van de training of cursus dient over te gaan, kunnen de gemiste lesdagen en -tijden uitsluitend, in geval een zelfde training of cursus wordt herhaald, in overleg en indien er plaats is, tegen betaling van een evenredig deel op een later tijdstip worden ingehaald.
Artikel 10. AUTEURSRECHT
1. Het auteursrecht op door InterMission uitgegeven brochures, syllabi, papers, Cd's, boeken, trainingsmateriaal, rapporten en andere documenten berust bij InterMission, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van InterMission is het de opdrachtgever c.q. deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. InterMission is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade van de opdrachtgever en/of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van InterMission.
2. Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van InterMission nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van InterMission voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door InterMission afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
3. De opdrachtgever is naast de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor door InterMission geleden schade veroorzaakt door de deelnemer.
Artikel 12. BETALING
1. Betaling dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. InterMission behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnemer van deelname aan de training of een gedeelte daarvan uit te sluiten, indien de overeengekomen prijs van de training niet tijdig is voldaan. InterMission is te allen tijde bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van de door de opdrachtgever c.q. deelnemer te betalen bedragen.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever c.q. deelnemer geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. InterMission is in dat geval gerechtigd administratiekosten ten bedrage van 2% van de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, evenals de wettelijke rente over de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening te brengen.
3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever c.q. deelnemer aan InterMission verschuldigd bedrag, komen ten laste van de opdrachtgever c.q. deelnemer. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever c.q. deelnemer verschuldigd in alle gevallen waarin InterMission voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,00.
Artikel 13. GEHEIMHOUDING
1. De opdrachtgever, de deelnemer en InterMission zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met training en/of cursus.
2. InterMission treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door InterMission uitgebrachte rapporten of andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.
Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.